Members

Researcher

Bachelor Degree

(Otemae University)

 • Shun Usumoto
 • Shin-nosuke Otsuka
 • Ryoga Oh-hara
 • Rina Nakatsukasa
 • Shugo Hirai
 • Koh-hei Matsue 
 • Karen Mizushima
 • Chen Shuyi
 • Maiko Fujiwara
 • Miku Tanimura
 • Rei Okumura
 • Sanae Yamashita

Scroll to Top